Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza Orbán Péter egyéni vállalkozó (székhelye: 7400 Kaposvár, Fodor József u. 38. ,adószáma: 55390662-1-34), mint szolgáltató (a továbbiakban:”Szolgáltató) által üzemeltetett https://ingatlanszaki-webaruhaz.hu/ weboldal(a továbbiakban:”weboldal”) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket, melyet a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) közreműködése nélkül  határozott meg.

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés utóbb hozzáférhető lesz.

 

 1. Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Orbán Péter egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár, Fodor József u. 38.

Szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe:

Szolgáltató telefonszáma: 06 30 564 2247

Cégjegyzékszáma: -

Adószáma: 55390662-1-34

Nyilvántartó hatóság:

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu

Weboldal: unas.hu

 

 1. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódexet magára nézve nem ismer el kötelezőnek.

 

 

 1. ÁSZF hatálya, módosítása

 

Jelen Szabályzat 2021. augusztus ………….lép hatályba. Jelen ÁSZF bármilyen módosítását Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a honlapon.

 

 1. Megvásárolható termékek

A Szolgáltató által kínált termékek csak online módon vásárolhatók meg. Személyes átvételre nincs lehetőség!

A termékek közzétett árai az ÁFA-t tartalmazzák.

Amennyiben egy termék akciós áron kerül meghirdetésre, úgy Szolgáltató az „Akciók” menűpontban teszi közzé azt és tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Szerződéskötés technikai lépései

 

 1. Regisztráció

A rendelés regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Felhasználó az alábbi adatokat köteles megadni: e-mail cím, jelszó, kapcsolattartó telefonszáma, számlázási adatok (név, számlázási cím, adószám).

A regisztráció további feltétele az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozat, amelyeket a Felhasználó magára nézve kötelezőknek ismer el.

Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során történik, az erre kijelölt checkbox használatával. A Felhasználó amennyiben regisztrál a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A regisztrációt követően a Szolgáltató megjeleníti a felhasználó profil oldalát.

 1. Rendelés technikai leírása

A regisztrációt követően a Felhasználó a főoldalon a „Vásárlói fiók” menüpont alatt léphet be a személyes profiljába. A Felhasználó ezt követően tud a termékek között válogatni és az árukat a kosárba helyezni.

A vásárlást a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti Felhasználó.

Adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége a Felhasználónak.

A szerződés a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus visszaigazolás küldésével jön létre.

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseit.

Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

 1. A megrendelés teljesítése

 

A megrendelésről Szolgáltató visszaigazolást küld Felhasználó által megadott e-mail címre kettő munkanapon belül.

 

A megrendelést követően a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, a fizetési határidőt Szolgáltató ellenkező kikötés hiányában 8 munkanapban határozza meg.

 

Ellenkező kikötés hiányában a teljesítési határidő, a vételár Szolgáltató számláján történő jóváírásától számított legfeljebb 8 munkanap.

 

Amennyiben a megrendelés azért hiúsul meg, mert a szerződésben megrendelt termék nem áll Szolgáltató rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb tíz munkanapon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

8.Fizetési feltételek

Felhasználó a díjbekérőn szereplő összeget banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

 1. Szállítási feltételek

A Szolgáltató által kínált termékek csak online módon vásárolhatók meg. Személyes átvételre nincs lehetőség!

A termékek közzétett árai a házhozszállítási díjat nem tartalmazzák! A szállítási díj összegét az Információk Szállítás menűpont alatt került közzétételre.

A közzétett szállítási módoktól eltérő szállítás a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

 

 1. Elállás joga, felmondás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az elállás joga nem érinti a Felhasználó azon jogát, hogy a Korm. rend. biztosított elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó elállási és felmondási jogát a Korm. rend. 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát olyan termék esetében, amely olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. a)kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b)az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és a Szolgáltató.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b)a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c)a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

12.Panaszkezelés

Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.

Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, melynek elérhetősége:  1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

 

13.Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztatót a honlapon megtekinthető és letölthető.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért.

A Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt.

Ha a Felhasználó úgy véli, hogy valaki(k) illegálisan hozzáférnek a fiókjához, a Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót.

Használat és tárolás

A Szolgáltató felhasználói információkat, és más a felhasználóval összefüggő adatokat tárol az adatbázisban (a továbbiakban: „Adatok”). A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolása, feldolgozása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a Felhasználó Adataihoz csak a Felhasználó által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

A Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.

A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és ezeket rendszeresen felülvizsgálja, majd amennyiben szükséges, fejleszti vagy cseréli.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó Adatait mindaddig megőrzi, amíg jelen szerződés Felhasználó és a Szolgáltató közt hatályban van. A Felhasználó adatait sem ezen szerződés hatálya alatt, sem azután, semmilyen célból nem használja fel és nem adja tovább harmadik személynek. Kivétel az olyan eset, amikor erre a Szolgáltató jogi úton kötelezhető, vagy amennyiben a Szolgáltató érintettségével folyó jogi eljárás során ezt a Szolgáltató érdekei megkívánják.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a Szolgáltató vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó oldalán fellépő üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, a Felhasználó számítógépén történt vírus- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból bekövetkező károkért.

 

 1. Záró rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Kaposvári Járásbíróság, mely illetékességnek a Felhasználó aláveti magát.

Adatkezelési tájékoztató

Orbán Péter egyéni vállalkozó 

Adatkezelési tájékoztatója

Személyes adatok kezeléséről

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. és 14. cikkei alapján Orbán Péter egyéni vállalkozó az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

AZ ADATKEZELŐ

 

Neve: Orbán Péter egyéni vállalkozó 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Fodor József u. 38. 

Elektronikus levélcíme: info@ingatlanszaki.com

Honlap címe: www.ingatlanszaki-webaruhaz.hu

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 • Rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.,)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs szolgáltatások részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Címzett

Közlés

Webshop vásárlók

Kezelt adatok köre: regisztráló neve, e-mail címe, vevő neve, elnevezése, címe, bankszámlaszáma, közösségi adószáma, fizetésre vonatkozó adatok (módja, teljesítés időpontja, számla kelte, fizetési határidő) termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői, ÁFA kulcs, mennyiség, mértékegység, egységár, érték, számlaérték ÁFA-nélkül és ÁFA-val növelten, ÁFA kulcs.

A gazdasági eseményt követően legalább 8 évig.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) és b) pont

vevő

könyvelő,

NAV

 

Címzett

 „Címzett” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint csak az Adatkezelő ismerheti meg. Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében (például: számviteli kötelezettség) meghatározott adatok továbbításra kerülhetnek.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

AZ ÖN JOGAI

 • A Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes
  adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 

 (1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Rendelet 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A Rendelet 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Rendelet 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A Rendelet 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Rendelet 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. és az adatkezelés automatizált módon történik.
 1. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 2. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 3. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A Rendelet 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA BÍRÓSÁG ELŐTT, FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ

 

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu